bip_logo

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870, t.j.).

Petycje można składać pisemnie:

 • pocztą tradycyjną na adres: Centrala - Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres: bip@nbp.pl lub listy@nbp.pl;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /NBP/SkrytkaESP;
 • faxem na numer: +48 22 185 10 10.

Uwaga:

 • przepisy ww. ustawy zobowiązują NBP do zamieszczenia na swojej stronie internetowej odwzorowania cyfrowego petycji, w tym imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję – za jego zgodą. Jeżeli przesłana petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie, podlega ona anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej NBP ww. danych;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 • petycje pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawierają:
  • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję bądź w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów – oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji lub w przypadku grupy podmiotów – miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji NBP podlegają przekazaniu do właściwych organów,
 • rozpatrzenie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zobacz też:

Powrót do góry