Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Indywidualne zezwolenia dewizowe

Obrót dewizowy z zagranicą regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309), zwanej dalej ustawą Prawo dewizowe oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Odpowiednie przepisy ustawy Prawo dewizowe wprowadzają ograniczenia i obowiązki, które mogą być znoszone
w drodze ogólnych lub indywidualnych zezwoleń dewizowych.

Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych).

Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

Wnioski w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych można składać bezpośrednio w Centrali NBP bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Narodowy Bank Polski Departament Operacji Krajowych ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP”; adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP.

Informacje dotyczące przyjmowania wniosków w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP  nbp.pl → Kontrola dewizowa → Zezwolenia dewizowe.

Podmiot udostępniający: Departament Generalny
Informację wytworzył: Departament Generalny
Informację wprowadził: Piotr Jurkowski
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-16