Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Informacja o prowadzonych przez NBP archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Archiwa Zakładowe Narodowego Banku Polskiego

W Centrali NBP i oddziałach okręgowych funkcjonują archiwa zakładowe gromadzące dokumentację wytworzoną w trakcie działalności Narodowego Banku Polskiego.

W Archiwum Zakładowym Centrali NBP przechowywana jest dokumentacja  Centrali NBP i  zlikwidowanego Zakładu Usług Gospodarczych.

Dokumentacja archiwalna Centrali NBP wytworzona do 1975 r. została przekazana do Archiwum Akt Nowych.

W archiwach zakładowych oddziałów okręgowych gromadzone są akta wytworzone przez oddziały okręgowe NBP. Dokumentacja archiwalna oddziałów okręgowych  przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

Archiwa Zakładowe NBP udostępniają dokumentację na podstawie odpowiednich przepisów:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.164),
  • przepisów wewnętrznych NBP, w tym m.in. Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Narodowym Banku Polskim.

Zgodnie z przepisami ww. Instrukcji:

– udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym podmiotom zewnętrznym odbywa się w archiwum zakładowym,

– czasowe wypożyczenie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym poza siedzibę Centrali lub jednostki organizacyjnej może nastąpić tylko na żądanie uprawnionych organów,

– udostępnienie lub wypożyczenie dokumentacji, o której mowa powyżej wymaga każdorazowo zgody:

  • w Centrali – Prezesa NBP lub wiceprezesa NBP albo upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu NBP stosownie do sprawowanego nadzoru nad Departamentem Administracji lub innego pracownika upoważnionego przez Prezesa NBP;
  • w jednostkach organizacyjnych – dyrektora jednostki organizacyjnej, która przekazała dokumentację do archiwum zakładowego lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora jednostki organizacyjnej.

– wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, następuje na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zewnętrznego,

– korzystanie z dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się pod nadzorem archiwisty, w pomieszczeniu Archiwum.

Informacja o ograniczeniu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności Archiwum Zakładowego Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski informuje, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, polegające na ograniczeniu stosowania niektórych praw wynikających z rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługujących osobom, których dane dotyczą (podmiotom danych):

  1. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą wynikające z art. 15 RODO – wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
  2. prawo do sprostowania danych przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 16 RODO – ogranicza się stosowanie art. 16 RODO w ten sposób, że przetwarzający przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 18 RODO – ogranicza się stosowanie prawa w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych  w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Archiwum Zakładowe Centrali NBP

00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
[email protected]

Podmiot udostępniający: Departament Administracji
Informację wytworzył: Departament Administracji
Informację wprowadził: Piotr Jurkowski
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-08