Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie


Stosownie do postanowień art. 5 ust. 3 i 4 w zw. z ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021.0.1995 t.j.), Prezes Narodowego Banku Polskiego sporządza i na bieżąco aktualizuje szczegółowy wykaz obiektów bankowych, które podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

W dniu 3 marca 2022 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego ustalił, że:

  1. W wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, zwanym dalej „wykazem”, umieszcza się obiekty bankowe w których:
    • ilość wartości pieniężnych przechowywanych poza bankomatami, wpłatomatami i recyclerami kasjerskimi1 przekracza 3 jednostki obliczeniowe;
    • ilość przechowywanych wartości pieniężnych przekracza 6 jednostek obliczeniowych bez względu na sposób ich przechowywania.
  2. Na wniosek zainteresowanego banku, w wykazie umieszcza się obiekty bankowe, w których przechowuje się lub przetwarza informacje ważne dla bezpieczeństwa banku.

Umieszczenie w wykazie określonego obiektu bankowego następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa NBP. Postępowania w sprawie umieszczenia albo usunięcia obiektu bankowego z wykazu, a także w sprawie zmiany decyzji o umieszczeniu w wykazie (w przypadku zmiany nazwy lub adresu) wszczynane są przez Prezesa NBP z urzędu, po otrzymaniu pisemnej informacji od zainteresowanego banku lub powzięciu informacji przez Prezesa NBP w inny sposób.

Informacje należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Bezpieczeństwa

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: [email protected]


1 Recycler kasjerski to urządzenie do automatycznego przyjmowania lub wydawania banknotów, które łącznie spełnia następujące wymagania :

  1. umożliwia wypłaty i wpłaty tylko poprzez automatyczny system podawczy, w powiązaniu z określonym rachunkiem bankowym,
  2. jest zasilany i rozładowywany przez konwoje zewnętrzne, a w przypadku wykonywania tych czynności przez pracowników banku stosowane są rozwiązania techniczne lub organizacyjne uniemożliwiające dostęp do kluczy lub kodów niezbędnych do uzyskania dostępu do wartości pieniężnych przechowywanych w sejfie magazynującym urządzenia w godzinach otwarcia obiektu bankowego dla klientów,
  3. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793, z późniejszymi zmianami).
Podmiot udostępniający: Departament Generalny
Informację wytworzył: Departament Generalny
Informację wprowadził: Agata van de Voorde
Data wytworzenia: 2018-04-26
Data publikacji: 2018-04-26
Data ostatniej zmiany: 2022-03-07