bip_logo

Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie

Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto, NBP prowadzi, za zgodą Prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, a także rachunki innych podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do otwierania rachunków w NBP.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, NBP prowadzi także rachunki bankowe przeznaczone do obsługi środków finansowych przekazywanych z funduszy unijnych oraz środków Unii z tytułu składki członkowskiej Polski. W NBP prowadzone są rachunki bankowe w złotych i w walutach obcych. NBP prowadzi również rachunki lokat terminowych w złotych dla podmiotów mających upoważnienie ustawowe do zakładania lokat w NBP oraz w walutach obcych dla wszystkich posiadaczy rachunków w NBP.

Rachunki bankowe prowadzone są w 16 Oddziałach Okręgowych NBP, zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. Posiadaczom rachunków mającym siedzibę poza miastem, w którym znajduje się Oddział Okręgowy NBP, bank zapewnia realizację wpłat i wypłat gotówkowych w oddziałach banków komercyjnych (zastępcza obsługa kasowa).

NBP oferuje prowadzenie rachunków bankowych z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej , który umożliwia składanie zleceń płatniczych z siedziby własnej posiadacza rachunku. Informacje o systemie dostępne są na stronie https://nbe.nbp.pl w zakładce Bankowość elektroniczna NBP.

Obsługa rachunków bankowych może być również realizowana z wykorzystaniem międzysystemowego interfejsu Business To Business (B2B), który umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch niezależnych systemów księgowych, dzięki czemu zlecenia generowane w systemie informatycznym posiadacza rachunku są przesyłane bezpośrednio do systemu księgowego NBP.

W celu otwarcia rachunku bankowego, podmiot uprawniony do posiadania rachunku w NBP, składa w Oddziale Okręgowym NBP wniosek o otwarcie rachunku wraz z dokumentacją, o której mowa w stosownych regulaminach prowadzenia przez NBP rachunków bankowych. NBP otwiera rachunki w terminie uzgodnionym z posiadaczem rachunku, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia całości wymaganych dokumentów. Rachunki bankowe prowadzone są na podstawie umowy rachunku bankowego.

Regulaminy prowadzenia przez NBP rachunków bankowych oraz wnioski o otwarcie rachunków bankowych dostępne są w Oddziałach Okręgowych NBP.

Powrót do góry