bip_logo

Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie

Narodowy Bank Polski prowadzi bankową obsługę budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych. NBP prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa, rachunki bieżące i  pomocnicze  państwowych jednostek budżetowych oraz urzędów obsługujących organy podatkowe, w tym rachunki do gromadzenia określonych rodzajów podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, a także państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto NBP,  na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim prowadzi, za zgodą Prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych.

Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki bankowe w złotych i w walutach obcych. NBP prowadzi również rachunki lokat terminowych w złotych dla podmiotów mających upoważnienie ustawowe do zakładania lokat w NBP oraz w walutach obcych dla wszystkich posiadaczy rachunków w NBP.

Rachunki bankowe prowadzone są w 16 Oddziałach Okręgowych NBP, zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. Posiadacze rachunków, mający siedzibę poza miastem, w którym znajduje się Oddział Okręgowy NBP, mogą korzystać, po uzgodnieniu z NBP, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe).

NBP oferuje prowadzenie rachunków bankowych z wykorzystaniem systemu Bankowości elektronicznej NBP (NBE).  Informacje  o systemie NBE są dostępne na stronie  https://www.nbp.pl, w zakładce „Bankowość elektroniczna NBP”.

Rachunki strategiczne dla budżetu państwa (np. centralny rachunek bieżący budżetu państwa, rachunek dla płatności podatkowych) są prowadzone przez NBP z wykorzystaniem międzysystemowego interfejsu Bussines to Bussines (B2B ). Informacje o interfejsie B2B są dostępne na stronie https://www.nbp.pl, w zakładce „B2B’.

W celu otwarcia rachunku bankowego, podmiot uprawniony do posiadania rachunku w NBP, składa w Oddziale Okręgowym NBP wniosek o otwarcie rachunku wraz z dokumentacją, o której mowa w stosownych regulaminach prowadzenia przez NBP rachunków bankowych. NBP otwiera rachunki w terminie uzgodnionym z posiadaczem rachunku, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia złożenia całości wymaganych dokumentów. Rachunki bankowe prowadzone są na podstawie umowy rachunku bankowego.

Regulaminy prowadzenia przez NBP rachunków bankowych oraz wnioski o otwarcie rachunków bankowych dostępne są w Oddziałach Okręgowych NBP.

Powrót do góry