bip_logo

Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 3 i 4 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.) Prezes Narodowego Banku Polskiego sporządza i na bieżąco aktualizuje szczegółowy wykaz obiektów bankowych, które podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

Postanowienie Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 lipca 2005 r. ustala dwa niżej wymienione kryteria umieszczania obiektów bankowych w wykazach obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne:

  1. Kryterium obligatoryjne – jeżeli ilość przechowywanych bądź transportowanych wartości pieniężnych przekracza 1,5 jednostki obliczeniowej. Do tego limitu nie wlicza się wartości pieniężnych przechowywanych w bankomatach znajdujących się na terenie danego obiektu bankowego.
  2. Kryterium fakultatywne – jeżeli w obiekcie przechowywane są lub przetwarzane informacje ważne dla bezpieczeństwa banku. Kryterium to stosuje się na wniosek zainteresowanego banku.

Umieszczenie w wykazie określonego obiektu bankowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Postępowania w sprawie umieszczenia albo usunięcia obiektu bankowego z wykazu, a także w sprawie zmiany decyzji o umieszczeniu w wykazie (w przypadku zmiany nazwy lub adresu) wszczynane są przez Prezesa NBP z urzędu, po otrzymaniu pisemnej informacji od zainteresowanego banku lub powzięciu informacji przez Prezesa NBP w inny sposób.

Informacje należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Bezpieczeństwa

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: sekretariat.DB@nbp.pl

Powrót do góry