bip_logo

Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 3 i 4 w zw. z ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.), Prezes Narodowego Banku Polskiego sporządza i na bieżąco aktualizuje szczegółowy wykaz obiektów bankowych, które podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego ustalił następujące kryteria umieszczania obiektów bankowych w wykazach obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne:

 1. Kryterium obligatoryjne
  Przechowywanie lub transportowanie wartości pieniężnych w ilościach przekraczających:
  • 1,5 jednostki obliczeniowej,
  • 3 jednostki obliczeniowe w przypadku obiektów bankowych zlokalizowanych na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub wprowadzono stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy albo stan wojenny.
  Do tego limitu nie wlicza się wartości pieniężnych przechowywanych w bankomatach, wpłatomatach oraz innych urządzeniach obsługiwanych przez klienta.
 2. Kryterium fakultatywne
  Przechowywanie lub przetwarzanie informacji ważnych dla bezpieczeństwa banku. Kryterium to stosuje się na wniosek zainteresowanego banku.

Umieszczenie w wykazie określonego obiektu bankowego następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa NBP. Postępowania w sprawie umieszczenia albo usunięcia obiektu bankowego z wykazu, a także w sprawie zmiany decyzji o umieszczeniu w wykazie (w przypadku zmiany nazwy lub adresu) wszczynane są przez Prezesa NBP z urzędu, po otrzymaniu pisemnej informacji od zainteresowanego banku lub powzięciu informacji przez Prezesa NBP w inny sposób.

Informacje należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Bezpieczeństwa

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: sekretariat.DB@nbp.pl

Powrót do góry