bip_logo

Indywidualne zezwolenia dewizowe

Prawo dewizowe

Obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży regulują przepisy ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 826 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

W ustawie Prawo dewizowe zawarte są ograniczenia i obowiązki, które mogą być znoszone w drodze zezwoleń dewizowych - ogólnych lub indywidualnych.

Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz. 597).

Indywidualne zezwolenia dewizowe

Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Przyjmowanie wniosków w sprawch dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych

 1. Wnioski w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych przyjmuje Narodowy Bank Polski Departament Operacji Krajowych ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; wnioski można składać bezpośrednio bądź przesyłać na ww. adres.
 2. Wniosek w formie podania powinien zawierać wskazanie strony, od której pochodzi, jej adres, żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz określać wnioskowany ter-min ważności zezwolenia.
 3. Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca, wniosek powinien być podpisany pod imienną pieczątką funkcyjną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu tego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przedsiębiorcę reprezentuje pełnomocnik lub prokurent, jego uprawnienie winno być potwierdzone dokumentem stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 4. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna a wniosek jest składany za pośrednictwem pełnomocnika do wniosku powinien zostać dołączony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 5. Wniosek powinien zawierać numer REGON i KRS - w przypadku przedsiębiorców albo numer PESEL - w przypadku osób fizycznych.
 6. Załącznikami do wniosku mogą być również dokumenty potwierdzające żądanie strony.
 7. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.):
  • za wydanie indywidualnego zezwolenia dewizowego - w wysokości 113 zł,
  • za zmianę zezwolenia, jeśli dotyczy ona przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - w wysokości 56,50 zł,
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury - w wysokości 17 zł.
 8. Opłatę skarbową uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieścia m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa, na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP www.nbp.pl → kontrola dewizowa.

Powrót do góry