bip_logo

Indywidualne zezwolenia dewizowe

Obrót dewizowy z zagranicą regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

W ustawie Prawo dewizowe zawarte są ograniczenia i obowiązki, które mogą być znoszone
w drodze zezwoleń dewizowych - ogólnych lub indywidualnych.

Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioski w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych można składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres: Narodowy Bank Polski Departament Operacji Krajowych ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP” .

Adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP

Informacje dotyczące przyjmowania wniosków w sprawach dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP www.nbp.pl → Kontrola dewizowa → Zezwolenia dewizowe.

Powrót do góry