bip_logo

Działalność kantorowa

Stosownie do przepisów zawartych w ustawie Prawo dewizowe działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowo-ści prawnej, której żaden odpowiednio członek władz (w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością członek: zarządu, rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za w.w. prze-stępstwa i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

Za fachowe przygotowanie uznaje się:

 • ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub
 • pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio zwią-zanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwier-dzoną złożonym oświadczeniem.

Przyjmowanie wniosków w sprawach dotyczących wpisów do rejestru działalności kantorowej

 1. Wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej przyjmują oddzia-ły okręgowe NBP właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl → kontrola dewizowa → kontakt.
  Wnioski można składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres oddziału.
  Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.nbp.pl → kontrola dewizowa → wzory formularzy.
 2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie, którego wzór jest do pobrania na stronie internetowej www.nbp.pl → kontrola dewizowa → wzory formularzy.
 3. Jeżeli przedsiębiorcę reprezentuje pełnomocnik lub prokurent, jego uprawnienie winno być potwierdzone dokumentem stwierdzającym udzielenie pełnomocnic-twa lub prokury.
 4. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.
 5. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej:
  • za wpis do rejestru działalności kantorowej - w wysokości 1087 zł,
  • za zmianę wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu dzia-łalności - w wysokości 543,50 zł,
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, proku-ry - w wysokości 17 zł.
 6. Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej lub zmianę wpisu uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieścia m.st. Warszawy, ul. No-wogrodzka 43, 00-950 Warszawa, na rachunek w Banku Handlowym w Warsza-wie S.A. nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, natomiast opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury uiszcza się na rzecz orga-nu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP www.nbp.pl → kontrola dewizowa

Powrót do góry