bip_logo

Działalność kantorowa

Działalność kantorowa jest regulowaną działalnością gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. W świetle przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców działalność ta wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz  lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za ww. przestępstwa i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

Działalność kantorowa może być prowadzona wyłącznie na warunkach określonych w rozdziale 4 ustawy Prawo dewizowe.

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej przyjmują oddziały okręgowe NBP, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej Kontrola dewizowa → Kontakt. Wnioski można składać bezpośrednio, przesyłać na adres oddziału lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP”.

Adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP

Przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową, w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest instytucją obowiązaną, której zadania określa ww. ustawa.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP Kontrola dewizowa → Serwis informacyjny → Działalność kantorowa.

Powrót do góry