bip_logo

​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Archiwa Zakładowe Narodowego Banku Polskiego

W Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego funkcjonują archiwa zakładowe gromadzące dokumentację wytworzoną w trakcie działalności Narodowego Banku Polskiego.

W Archiwum Zakładowym Centrali NBP przechowywane są akta Centrali NBP i Zakładu Usług Gospodarczych, a także akta osobowe Banku Emisyjnego i Banku Inwestycyjnego (dokumentacja archiwalna Centrali NBP wytworzona do roku 1975 została przekazana do Archiwum Akt Nowych).

W archiwach zakładowych oddziałów okręgowych NBP gromadzone są akta wytworzone przez oddziały Narodowego Banku Polskiego (dokumentacja archiwalna zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego).

Archiwa zakładowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają dokumentację w oparciu o:

  1. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2020, Poz.164),
  2. instrukcję „W sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Narodowym Banku Polskim” wprowadzoną uchwałą nr 67/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. gdzie zgodnie z:

§ 29. 1. Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym podmiotom zewnętrznym odbywa się w archiwum zakładowym.

2.Czasowe wypożyczenie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym poza siedzibę Centrali lub jednostki organizacyjnej może nastąpić tylko na żądanie uprawnionych organów.

3. Udostępnienie lub wypożyczenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2 wymaga każdorazowo zgody:

1)  w Centrali – Prezesa NBP lub wiceprezesa NBP albo upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu NBP stosownie do sprawowanego nadzoru nad Departamentem Administracji lub innego pracownika upoważnionego przez Prezesa NBP;

2)  w jednostkach organizacyjnych – dyrektora jednostki organizacyjnej, która przekazała dokumentację do archiwum zakładowego lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora jednostki organizacyjnej.

4.Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3, następuje na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zewnętrznego.”

Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniu Archiwum – pod nadzorem archiwisty.

Informacja o ograniczeniu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności Archiwum Zakładowego Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski informuje, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, polegające na ograniczeniu stosowania niektórych praw wynikających z rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługujących osobom, których dane dotyczą (podmiotom danych):

  1. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą wynikające z art. 15 RODO – wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

  2. prawo do sprostowania danych przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 16 RODO – ogranicza się stosowanie art. 16 RODO w ten sposób, że przetwarzający przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 18 RODO – ogranicza się stosowanie prawa w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych  w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Archiwum Zakładowe Centrali NBP

00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Listy@nbp.pl

Powrót do góry