bip_logo

​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Archiwa Zakładowe Narodowego Banku Polskiego

W Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego funkcjonują archiwa zakładowe, gromadzące dokumentację wytworzoną w trakcie działalności Narodowego Banku Polskiego.

W Archiwum Zakładowym Centrali NBP przechowywane są akta Centrali NBP i Zakładu Usług Gospodarczych, a także akta osobowe pracowników Banku Polskiego, Banku Emisyjnego i Banku Inwestycyjnego (dokumentacja archiwalna Centrali NBP wytworzona do roku 1975 została przekazana do Archiwum Akt Nowych).

W archiwach zakładowych oddziałów okręgowych NBP gromadzone są akta wytworzone przez oddziały Narodowego Banku Polskiego (dokumentacja archiwalna jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami przekazywana do właściwego archiwum państwowego).

Archiwa zakładowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają dokumentację
w oparciu o:

  1. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. nr 97. poz. 673 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),
  2. instrukcję „Organizacja i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt w Narodowym Banku Polskim” wprowadzoną uchwałą nr 29/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 marca 2001 r. (zmienioną uchwałami nr 15/2003, 23/2005 i 52/2005).

Korzystanie z akt przechowywanych w archiwach zakładowych NBP przez placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje oraz osoby fizyczne, wymaga każdorazowo zgody w Centrali – Prezesa NBP lub upoważnionego Członka Zarządu NBP, w oddziale - dyrektora jednostki organizacyjnej, z której akta pochodzą lub osoby przez niego upoważnionej.

Wydanie zezwolenia następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby /instytucji/ zainteresowanej.

Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniu Archiwum – pod nadzorem archiwisty.

Archiwum Zakładowe Centrali NBP

Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Tel. (0 22) 653-28-21, 653-21-05

Powrót do góry