bip_logo

​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Archiwa Zakładowe Narodowego Banku Polskiego

W Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego funkcjonują archiwa zakładowe gromadzące dokumentację wytworzoną w trakcie działalności Narodowego Banku Polskiego.

W Archiwum Zakładowym Centrali NBP przechowywane są akta Centrali NBP i Zakładu Usług Gospodarczych, a także akta osobowe Banku Emisyjnego i Banku Inwestycyjnego (dokumentacja archiwalna Centrali NBP wytworzona do roku 1975 została przekazana do Archiwum Akt Nowych).

W archiwach zakładowych oddziałów okręgowych NBP gromadzone są akta wytworzone przez oddziały Narodowego Banku Polskiego (dokumentacja archiwalna zgodnie  z obowiązującymi przepisami przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego).

Archiwa zakładowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają dokumentację  w oparciu o:

  1. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. nr 97. poz. 673 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),
  2. instrukcję „Organizacja i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt w Narodowym Banku Polskim” wprowadzoną uchwałą nr 29/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 marca 2001 r. z późniejszymi zmianami.

Korzystanie z akt przechowywanych w archiwach zakładowych NBP przez placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje oraz osoby fizyczne, wymaga każdorazowo zgody w Centrali – Prezesa NBP lub upoważnionego Członka Zarządu NBP, w oddziale - dyrektora jednostki organizacyjnej, z której akta pochodzą lub osoby przez niego upoważnionej.

Wydanie zezwolenia następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby /instytucji/ zainteresowanej.

Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniu Archiwum – pod nadzorem archiwisty.

Informacja o ograniczeniu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) do przetwarzania danych osobowych
w zakresie działalności Archiwum Zakładowego Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski informuje, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach, polegające na ograniczeniu stosowania niektórych praw wynikających z rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługujących osobom, których dane dotyczą (podmiotom danych):

  1. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą wynikające z art. 15 RODO – wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15
    ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
  2. prawo do sprostowania danych przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 16 RODO – ogranicza się stosowanie art. 16 RODO w ten sposób, że przetwarzający przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania przysługujące osobie, której dane dotyczą, wynikające z art. 18 RODO – ogranicza się stosowanie prawa w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych
    w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Archiwum Zakładowe Centrali NBP

Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Tel. (0 22) 185 21 05, (0 22) 185 21 39

Powrót do góry