bip_logo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1. Prezes NBP - Adam Glapiński

Prezes NBP w szczególności:

 • jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,
 • przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, reprezentuje NBP na zewnątrz,
 • reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych,

Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym, ustala w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zasady przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości przez banki i te przedsiębiorstwa, realizuje zadania wynikające z przepisów wynikających o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Rada Polityki Pieniężnej

Skład Rady Polityki Pieniężnej:

- Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

 • Prezes NBPAdam Glapiński

9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat

 • Ireneusz Dąbrowski - kadencja od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2028 r.,
 • Iwona Duda  - kadencja od dnia 7 października 2022 r. do dnia 7 października 2028 r.,
 • Wiesław Janczyk - kadencja od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 23 lutego 2028 r.,
 • Cezary Kochalski - kadencja od dnia 21 grudnia 2019 r. do dnia 21 grudnia 2025 r.,
 • Ludwik Kotecki - kadencja od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia 2028 r.,
 • Przemysław Litwiniuk  - kadencja od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia 2028 r.,
 • Gabriela Masłowska  - kadencja od dnia 7 października 2022 r. do dnia 7 października 2028 r.,
 • Joanna Tyrowicz - kadencja od dnia 7 września 2022 r. do dnia 7 września 2028 r.,
 • Henryk Wnorowski - kadencja od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2028 r.,

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powoływani są tylko na jedną 6 letnią kadencję.

Rada Polityki Pieniężnej w szczególności:

 • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi RP równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
 • składa Sejmowi RP sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
 • ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania,
 • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
 • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
 • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
 • ustala zasady operacji otwartego rynku,
 • dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej,
 • uchwala zasady rachunkowości NBP.

3. Zarząd NBP:

W skład Zarządu NBP wchodzą:

Prezes NBP jako przewodniczący: - Adam Glapiński

Członkowie Zarządu NBP w liczbie 6 - 8, w tym 2 wiceprezesów NBP, obecnie:

 • Marta Kightley - Wiceprezes NBP, Pierwszy Z-ca Prezesa NBP - kadencja od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 8 marca 2026 r.
 • Adam Lipiński - Wiceprezes NBP - kadencja od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 4 listopada 2026 r.
 • Marta Gajęcka - kadencja od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 stycznia 2027 r.
 • Paweł Mucha - kadencja od dnia 1 września 2022 r. do dnia 1 września 2028 r.
 • Piotr Pogonowski - kadencja od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 1 marca 2026 r.
 • Rafał Sura - kadencja od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia 28 lipca 2028 r.
 • Paweł Szałamacha - kadencja od dnia 12 października 2022 r. do dnia 12 października 2028 r.

Zarząd NBP kieruje działalnością Narodowego Banku Polskiego. Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów.

Do zakresu działania Zarządu NBP w szczególności należy:

 • realizacja zadania z zakresu polityki kursowej,
 • okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
 • nadzorowanie operacji otwartego rynku,
 • ocena funkcjonowania systemu bankowego,
 • uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,
 • uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokości,
 • określanie zasad gospodarowania funduszami NBP,
 • określanie zasad organizacji i podziału zadań NBP,
 • określanie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP,
 • uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP,
 • sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysków i strat,
 • opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą,
 • przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady Polityki Pieniężnej.

Powrót do góry