bip_logo

Sposoby przyjmowania skarg i wniosków

Skargi, wnioski (w tym wnioski o udostępnienie informacji publicznej) i listy kierowane do NBP rozpatrywane są zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, t.j.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Skargi i wnioski można składać w jednej z następujących form:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  • Centrala – Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
  • lub adres właściwego Oddziału Okręgowego NBP;
 • elektronicznie na adres: bip@nbp.pl lub listy@nbp.pl;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /NBP/SkrytkaESP;
 • faxem na numer: +48 22 185 10 10;
 • osobiście w biurze podawczym Centrali NBP, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:00.

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności NBP odbywają się w godzinach pracy:

 • w Centrali NBP – przez wyznaczonych pracowników Departamentu Generalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:00;
 • w Oddziałach Okręgowych NBP – przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora właściwego oddziału.

NBP nie przyjmuje skarg i wniosków w formie telefonicznej.

W przypadku osobistego zgłoszenia skargi lub wniosku, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót do góry