bip_logo

Sposoby przyjmowania skarg i wniosków

Skargi, wnioski, listy i petycje kierowane do NBP rozpatrywane są zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
 • Uchwały Nr 19/2000 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg, wniosków i listów w Narodowym Banku Polskim (z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46);
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).
 • Przyjmowanie skarg, wniosków, listów i petycji, kierowanych do NBP należy do: Gabinetu Prezesa, departamentów Centrali NBP i jednostek organizacyjnych NBP właściwych ze względu na przedmiot sprawy.
 • Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności NBP przez Prezesa NBP, Wiceprezesów NBP i upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu NBP odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
 • Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania przez Gabinet Prezesa z wnoszącym petycję, skargę lub wniosek.
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NBP przyjmują obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków w wyznaczonych dniach i godzinach.
 • Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa NBP oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych NBP są wywieszone w miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń dla klientów.
 • Wnioski i skargi przyjmowane są codziennie w godzinach pracy:
  • w Centrali NBP przez Gabinet Prezesa;
  • w jednostkach organizacyjnych NBP przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora jednostki organizacyjnej NBP.

Skargi, wnioski, petycje i pytania można składać w jednej z następujących form:

 • pocztą na adres: Centrala - Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa lub adres właściwego Oddziału Okręgowego NBP;
 • elektronicznie na adres: bip@nbp.pl lub listy@nbp.pl;
 • faxem na numer: +48 22 185 10 10;
 • osobiście w biurze podawczym Centrali NBP (adres j.w.), które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:00.

NBP nie przyjmuje skarg i wniosków w formie telefonicznej. W przypadku osobistego zgłoszenia skargi lub wniosku przez wnoszącego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udzielana jest:

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 185 14 04 lub +48 22 185 91 62;
 • poprzez adres e-mail: listy@nbp.pl.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku NBP przez wejście główne od ul. Świętokrzyskiej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót do góry