bip_logo

Sposoby przyjmowania skarg i wniosków

Skargi, wnioski, listy i petycje kierowane do NBP rozpatrywane są zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego - (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz . U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
 • uchwały Nr 19/2000 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg, wniosków i listów w Narodowym Banku Polskim (ze zmianami),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zmianami) Przyjmowanie skarg, wniosków, listów i petycji, kierowanych do NBP należy do: Gabinetu Prezesa, departamentów Centrali Narodowego Banku Polskiego i jednostek organizacyjnych NBP właściwych ze względu na przedmiot sprawy.
  Skargi i wnioski kierowane do organów NBP, Wiceprezesów NBP lub upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu NBP rozpatrywane są w Gabinecie Prezesa.
 • Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności NBP przez Prezesa NBP, Wiceprezesów NBP i upoważnionego przez członka Zarządu NBP odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
 • Harmonogram przyjęć sporządzony jest przez Gabinet  Prezesa.
 • Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania przez Gabinet Prezesa z wnoszącym petycję, skargę lub wniosek.
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NBP przyjmują obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków w wyznaczonych dniach i godzinach.
 • Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa NBP oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych NBP są wywieszone w miejscach przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń dla klientów.
 • Wnioski i skargi są przyjmowane codziennie w godzinach pracy:
  • w Centrali NBP przez Gabinet Prezesa,
  • w jednostkach organizacyjnych NBP przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora jednostki organizacyjnej NBP.

Skargi, wnioski, petycje, pytania powinny być składane w jednej z następujących form:

 • przesłanie pocztą na adres:
  Centrala - Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-950 Warszawa,
  lub na adres właściwego Oddziału Okręgowego NBP,
 • przesłanie elektroniczne na adres BIP@nbp.pl lub listy@nbp.pl,
 • przesłanie faxem na numery 0-22-653-29-70 i 0-22 653-15-92,
 • złożenie w biurze podawczym Centrali NBP, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.00.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udzielana jest:

 1. Pod numerami telefonu: +48 22 185 1404 lub +48 22 185 9162
 2. Adresem e-mail listy@nbp.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót do góry