bip_logo

Przedmiot działalności i kompetencje

Najważniejsze zadania Narodowego Banku Polskiego określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o Narodowym Banku Polskim. Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. W tym celu NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz uchwala corocznie założenia polityki pieniężnej. NBP zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa poprzez zarządzanie rezerwami finansowymi. Dzięki emisji pieniądza zapewnia płynność obrotu gotówkowego. Ważnym celem NBP jest dbanie o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Do innych zadań NBP należy opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. NBP organizuje rozliczenia pieniężne, prowadzi bankową obsługę budżetu państwa. NBP wykonuje działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą w szczególności upowszechniania wiedzy ekonomicznej. NBP może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych.

Powrót do góry