bip_logo

Obsługa bankowa budżetu państwa

Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych. NBP prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto, NBP prowadzi, za zgodą prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, a także rachunki innych podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do otwierania rachunków w NBP.

Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki w złotych i w walutach obcych. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej NBP prowadzi rachunki bankowe przeznaczone do obsługi środków finansowych przekazywanych z funduszy unijnych oraz środków Unii z tytułu składki członkowskiej Polski.

W 2002 r. Narodowy Bank Polski uruchomił system Bankowości Elektronicznej enbepe, a od 2003 r. NBP posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co zapewnia posiadaczom rachunków stałe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz poziomu obsługi.

Od września 2004 r. nastąpiło bezpośrednie połączenie systemu Bankowości Elektronicznej enbepe ze Zintegrowanym Systemem Księgowym Narodowego Banku Polskiego (ZSK NBP), który dostosowuje oprogramowanie operacyjno-księgowe oraz ewidencyjno-zarządcze do wymagań rachunkowości obowiązującej w Europejskim Systemie Banków Centralnych oraz zasad współpracy NBP z Europejskim Bankiem Centralnym. Zmiana ta ułatwiła posiadaczom rachunków zarządzanie środkami pieniężnymi oraz usprawniła przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. System ZSK umożliwia księgowanie on-line operacji przeprowadzanych między rachunkami bankowymi prowadzonymi przez NBP.

22 listopada 2005 r. został uruchomiony międzysystemowy interfejs Business To Business (B2B), który połączył ZSK NBP z systemem informatycznym Ministerstwa Finansów TREZOR (obecnie TREZOR3). Uruchomienie interfejsu B2B z systemem TREZOR związane było z wdrożeniem nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa, których podstawowym założeniem jest codzienne zasilanie rachunków bankowych jednostek budżetowych w środki do wykorzystania w danym dniu.

Interfejs B2B zapewnia nowoczesny sposób komunikowania się posiadacza rachunku z NBP oraz wysokie bezpieczeństwo przekazywanych danych. Komunikacja między systemami informatycznymi NBP i Ministerstwa Finansów odbywa się w oparciu o standard Rady Bankowości Elektronicznej działającej przy Związku Banków Polskich.

Poprzez interfejs B2B obsługiwane są również rachunki innych posiadaczy rachunków.

Od marca 2015 r. NBP rozpoczął udostępnianie posiadaczom rachunków systemu Bankowości elektronicznej NBP (NBE), który docelowo zastąpi funkcjonujący system Bankowości Elektronicznej enbepe.

System NBE charakteryzuje się mobilnością, zwiększoną wydajnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Udostępnienie funkcjonalności systemu odbywa się przez przeglądarkę internetową www oraz na urządzeniach przenośnych. Nie wymaga zatem instalacji dodatkowego oprogramowania w siedzibie posiadacza rachunku.

Nowoczesny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne dla aplikacji internetowych, zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do funkcji oraz danych systemu oraz gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.

Poza standardowymi usługami bankowymi, poprzez NBE Bank świadczy nowe usługi (niedostępne w dotychczas eksploatowanym systemie enbepe) w szczególności:

 • bankowość mobilną (zdalny dostęp do rachunku bankowego),
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki,
 • obsługę wniosków,
 • obsługę lokat terminowych,
 • obsługę zlecenia żądania odwołania płatności SEPA,
 • kalkulator walutowy umożliwiający przeliczanie walut z zastosowaniem kursów ogłaszanych przez NBP,
 • kalkulator odsetkowy wykorzystywany do symulacji odsetek od lokat,
 • obsługę informacyjną klienta.

System NBE realizuje obecne i przyszłe potrzeby klientów Narodowego Banku Polskiego w zakresie obsługi rachunków bankowych, a główne korzyści związane z jego wdrożeniem to:

 • zapewnienie ciągłości obsługi klientów NBP w trybie 24/7/365 w zakresie składania zleceń płatniczych oraz obsługi zapytań,
 • alternatywne, w określonym zakresie, sposoby dostępu do wybranych produktów i usług bankowych: kanał www, kanał mobilny, droga awaryjna,
 • uproszczenie architektury rozwiązania po stronie klienta (jedna aplikacja NBE w miejsce obecnie eksploatowanych dwóch modułów CL@nd i VideoTEL),
 • wprowadzenie intuicyjnego, ergonomicznego oraz przyjaznego użytkownikowi interfejsu, zgodnego z nową szatą graficzną NBP,
 • udostępnienie klientom wersji szkoleniowej NBE oraz e-learning.

Narodowy Bank Polski zapewnia dla użytkowników systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunku bankowego dostępne drogą telefoniczną (0 801 111 000), mailową (helpdesk@nbp.pl) oraz bezpośrednio w systemie Bankowości elektronicznej NBP.

Obsługa posiadacza rachunku uznana została za jedną z funkcji krytycznych banku centralnego, dla których przyjęto konieczność zapewnienia ciągłości ich realizacji. PCD – NBP obejmuje działania, których realizacja, w przypadku wystąpienia zagrożeń powodujących brak dostępu do siedziby Centrali NBP lub Oddziału Okręgowego w Warszawie, bądź konieczność ich opuszczenia, powinna zapewnić podjęcie obsługi funkcji krytycznych z lokalizacji zapasowej.

Powrót do góry