bip_logo

Bankowa obsługa budżetu państwa

Narodowy Bank Polski prowadzi bankową obsługę budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych. NBP prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa, rachunki bieżące i pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz urzędów obsługujących organy podatkowe, w tym rachunki do gromadzenia określonych rodzajów podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, a także rachunki bankowe państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto NBP,  na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim prowadzi, za zgodą Prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych.

Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki bankowe  w złotych i w walutach obcych.

Narodowy Bank Polski oferuje prowadzenie rachunków z wykorzystaniem systemu Bankowości elektronicznej NBP (NBE). Informacje o systemie NBE dostępne są na stronie https://www.nbp.pl, w zakładce „Bankowość elektroniczna NBP”.

Rachunki bankowe strategiczne dla budżetu państwa (np. centralny rachunek bieżący budżetu państwa, rachunek dla płatności podatkowych) są prowadzone przez NBP z wykorzystaniem międzysystemowego interfejsu Business to Business (B2B).  Informacje o interfejsie B2B dostępne są na stronie   https://www.nbp.pl , w zakładce „B2B”.

Od 2003 r. NBP posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 dla obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co zapewnia posiadaczom rachunków stałe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz poziomu obsługi.

Obsługa posiadacza rachunku uznana została za jedną z funkcji krytycznych banku centralnego, dla których przyjęto konieczność zapewnienia ciągłości ich realizacji. Plan Ciągłości Działania NBP (PCD–NBP) obejmuje działania, których realizacja, w przypadku wystąpienia zagrożeń powodujących brak dostępu do siedziby Centrali NBP lub Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, bądź konieczność ich opuszczenia, powinna zapewnić podjęcie obsługi funkcji krytycznych z lokalizacji zapasowej.

Powrót do góry